ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ DO 3,5 T - Cena 3 300,- Kč + DPH

(Cena za školení není stanovena podle počtu školených řidičů, ale na školení jako celek. Uvedená cena platí pro školení max. 25 řidičů. Např. při počtu 5 nebo 25 školených řidičů se cena neliší)

(Řidiči referenti - zaměstnanci, kteří řídí motorové vozidlo do 3,5T a to firemní nebo soukromé pro firemní účely).

Obsahová náplň školení řidičů a řidičů – referentů používajících vozidla do 3,5 t

Předmět

Počet hod.

Obsah probírané látky

Pravidla provozu vozidel

1

Vybraná ustanovení se zaměřením na novelizace zákona č.361/2000Sb., a prevenci dopravních nehod, Ř.P., bodový systém.
Přestupkové řízení (blokové, správní)

Technická způsobilost

  

Ekonomika a ekologie provozu

 

0,5

Vliv technického stavu na bezpečnost provozu, SME,STK. Zásady plánované údržby vozidel podle předpisu výrobce, spojování vozidel do soupravy (O1,O2). Registrace, prodej, převody, vyřazení z provozu (nové poplatky).
Zimní výbava (pneumatiky apod.)
Zásady hospodárné jízdy, vliv technického stavu na ekonomiku provozu a ekologii, odstraňování následků poškození životního prostředí.

 

TZBJ

 

0,25

Aktivní a pasivní bezpečnost vozidla, síly působící na vozidlo. Zásady defenzivní jízdy a vliv řidičských dispozic na bezpečné řízení vozidla. Zdravotní způsobilost řidičů (lékařské prohlídky apod.)
Únava a hygiena práce řidiče: systém řidič-vozidlo-silnice-provozní podmínky. Jednání řidiče a jeho zkratová či prodloužená reakce (úlek apod.). Agresivita za volantem. 

 

Zdravotní příprava a dopravní nehody

 

0,25

Základní předpisy o poskytování první pomoci, postup na místě DN, život zachraňující úkony, šok, ostatní poranění, postup při hašení požáru vozidla.
Obsah lékárničky a použití jejího obsahu. Příčiny a prevence DN.

 

Předpisy související včetně BOZP

 

0,5

Předpisy BOZP – předmětná ustanovení ZP.  NV č.168/2002Sb., zák.č.111/1994 Sb., vyhláška č.478/2000Sb. Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele, pracovní doba, doby řízení a bezpečnostní přestávky, školení, noční práce.
Pojištění odpovědnosti (nové sankce, zelená karta), nové povinnosti při DN, používání vozidel na pracovní cestu.
Problematika školení řidičů.
Bezpečnost práce při nakládce, vykládce a přepravě nákladu, přeprava živých zvířat.

Přezkoušení

0,5

Přezkoušení z probrané tématiky. Testy k založení u zaměstnavatele.

Školení řidičů referentů provádíme na základě požadavku a to jak v našich učebnách, tak i v prostorách žadatelů.Další informace nebo objednávku školení řidičů do 3,5 T (referentů) můžete učinit na tel.: 724 094 070 nebo e-mailu: info@autoskola-praha.cz


Certifikace kvality

Dne 15.ledna 2005 získala Autoškola Kříž certifikát systému jakosti podle mezinárodní normy ISO 9001.

Certifikaci firmy provedl Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Certifikace kvality.

Další informace.

Příslušný právní předpis stanoví:

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103 odst. 2
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první zaměstnavatel zajistí při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(3) Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.
§ 349
(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Mezi předpisy na ochranu života a zdraví a dopravní předpisy mj. patří:

* zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
* zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
* zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
* zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
* nařízení vlády 168/2002 Sb., způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy,
* vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů,
* vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
* nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Rychlý kontakt

Autoškola Kříž - Praha - Autoškola u Anděla
(autoškola se nachází v blízkosti metra trasa B stanice Anděl)

JINDŘICHA PLACHTY 15
150 00 PRAHA 5
Tel. : 257 318 522
(kancelář autoškoly)
Mobilní telefon : 728 006 384
e-mail: info@autoskola-praha.cz

Nezávazná poptávka